• Документы > ТРОПИ Й СТИЛІСТИЧНІ ФІГУРИ – Частина 1

  ТРОПИ Й СТИЛІСТИЧНІ ФІГУРИ – Частина 1

  ТРОПИ (греч. tropos - поворот, зворот мовлення) - слова або звороти мовлення в переносному, алегоричному значенні. Тропи - важливий елемент художнього мислення. Види тропів: метафора, метонімія, синекдоха, гіпербола, літота й др.

  СТИЛІСТИЧНІ ФІГУРИ - звороти мовлення, застосовувані для посилення експресивності (виразності) висловлення: анафора, епифора, еліпс, антитеза, паралелізм, градація, інверсія, хіазм і др.

  ГІПЕРБОЛА (греч. hyperbole - перебільшення) - різновид тропа, заснована на перебільшенні («ріки крові», «море сміху»). Протилежність - літота

  ЛІТОТА (греч. litotes - простота) - стежок, протилежний гіперболі; навмисне зменшення («мужичок з нігтик»). Друга назва літоти - мейосис. Протилежність літоті - гіпербола

  МЕТАФОРА (греч. metaphora - перенесення) - стежок, сховане образне порівняння, перенесення властивостей одного предмета або явища на іншій на підставі загальних ознак («робота кипить», «ліс рук», «темна особистість», «кам'яне серце»...). У метафорі, на відміну від порівняння, слова «як», «немов», «начебто» опущені, але маються на увазі

  Століття дев'ятнадцятий, залізний,

  Воістину жорстоке століття!

  Тобою в морок нічний, беззоряний

  Безтурботний кинута людина!

  (А. Блок)

  МЕТОНІМІЯ (греч. metonymia - перейменування) - стежок; заміна одного слова або вираження іншим на основі близькості значень; уживання виражень у переносному значенні ("пінливий келих" - мається на увазі вино в келиху; "ліс шумить" - маються на увазі дерева; і т.п.).

  Театр вуж повний, ложі блищать;

  Партер і крісла, все кипить...

  (А. С. Пушкін)

  ПЕРИФРАЗА (греч. periphrasis - обхідний зворот, іносказання) - стежок; заміна одного слова описовим вираженням, що передає зміст («цар звірів» - замість «лев» і т. п).

  УОСОБЛЕННЯ (прозопопея, персоніфікація) - вид метафори; перенесення властивостей одушевлених предметів на неживі (душу співає, ріка грає...).

  Дзвіночки мої,

  Квіточки степові!

  Що дивитеся на мене,

  Темно-блакитні?

  И о чим дзенькаєте ви

  У день веселий травня,

  Серед некошеної трави

  Головою качаючи?

  (А. К. Толстой)

  СИНЕКДОХА (греч. synekdoche - співвіднесення) - стежок і вид метонімії, назва частини замість цілого або навпаки.

  - Скажи-Ка, дядько, адже недарма

  Москва, спалена пожежею,

  Французові віддана?

  (М. В. Лермонтов)

  ПОРІВНЯННЯ - слово або вираження, що містить уподібнення одного предмета іншому, однієї ситуації - іншої. («Сильний, як лев», «сказав, як відрізав»...). На відміну від метафори, у порівнянні обов'язково присутні слова «як», «начебто», «немов» .

  Бура мглою небо криє,

  Вихри сніжні крутячи;

  Те, як звір вона зав'є,

  Те заплаче, як дитя...

  (А. С. Пушкін)

  ОБРАЗ - узагальнене художнє відбиття дійсності, убране у форму конкретного індивідуального явища. Поети мислять образами

  Не вітер бушує над бором,

  Не з гір побігли струмки,

  Мороз - воєвода дозором

  Обходить владенья свої

  (Н. А. Некрасов)

  АЛЕГОРІЯ (греч. allegoria - іносказання) - образне зображення відверненої думки, ідеї або поняття за допомогою подібного образа (лев - сила, влада; правосуддя - жінка з вагами).На відміну від метафори, в алегорії переносне значення виражене фразою, цілою думкою або навіть невеликим добутком (байка, притча). У літературі багато алегоричних образів узяті з фольклору й міфології

  ГРОТЕСК (франц. grotesque - вигадливий, комічний) - зображення людей і явищ у фантастичному, потворно-комічному виді й засноване на різких контрастах і перебільшеннях

  Розлютований на засідання уриваюся лавиною,

  Дикі проклятья дорогою вивергаючи

  И бачу: сидять людей половини

  Про чортівня! Де ж половина інша?

  (В. Маяковський)

  ІРОНІЯ (греч. eironeia - удавання) - вираження глузування або лукавства за допомогою іносказання. Слово або висловлення знаходить у контексті мовлення зміст, протилежний буквальному значенню або заперечливий його, що ставить під сумнів

  Слуга впливових панів,

  З якою відвагою шляхетної

  Громите мовленням ви вільної

  Всіх тих, кому затисли рот

  (Ф. И. Тютчев)

  САРКАЗМ (греч. sarkazo, букв. - рву м'ясо) - презирливе, уїдливе глузування; вищий ступінь іронії

  АСОНАНС (франц. assonance - співзвуччя або відгукуюся) - повторення в рядку, строфі або фразі однорідних голосних звуків

  Про весна без кінця й без краю -

  Без кінця й без краю мрія!

  ( А. Блок)

  АЛІТЕРАЦІЯ (лат. ad - до, при й littera - буква) - повторення однорідних приголосних, що надає віршу особлива інтонаційна виразність

  Вечір. Узмор'я. Подихи вітру

  Величний вигук хвиль

  Близько бура. У берег б'ється

  Далекий чарам чорний челн...

  (К. Бальмонт)

  АЛЮЗІЯ (від лат. allusio - жарт, натяк) - стилістична фігура, натяк за допомогою сходнозвучащего слова або згадування загальновідомого реального факту, історичної події, літературного твору («слава Герострата»).

  АНАФОРА (греч. anaphora - винесення) - повторення початкових слів, рядка, строфи або фрази

  Ти й убога,

  Ти й рясна,

  Ти й забита,

  Ти й всесильна,

  Матінка-Русь!...

  (Н. А. Некрасов)

  АНТИТЕЗА ( греч. antithesis - протилежність) - стилістична фігура; зіставлення або протиставлення контрастних понять або образів. "Так мало пройдено дорогий, так багато зроблено помилок..." (С. Єсенін).

  Ти багатий, я дуже бідний;

  Ти прозаїк, я поет;

  Ти рум'яний, як маків колір,

  Я, як смерть, і худий і блідий

  (А. С. Пушкін)

  АНТИФРАЗ - уживання слова в протилежному змісті («герой»,«орел», «мудрець»...).

  АПОКОПА (греч. apokope - відсікання) - штучне укорочування слова без втрати його значення

  ...Як раптом з лісу шасть

  На них ведмідь роззявив упасти ...

  (А. Н. Крилов) Гавкіт, регіт, пенье, свист і хлоп,

  Людська молвь і кінський топ!

  (А. С. Пушкін)

  БЕССОЮЗИЕ (асиндетон) - речення з відсутністю сполучників між однорідними словами або частинами цілого. Фігура динамічність, що надає мовлення, і насиченість

  Ніч, вулиця, ліхтар, аптека,

  Безглузде й тьмяне світло

  Живи ще хоч чверть століття -

  Усе буде так. Результату немає.

  (А. Блок)

  МНОГОСОЮЗИЕ (полисиндетон) - надлишкове повторення сполучників, що створює додаткове інтонаційне фарбування («И нудно й смутно, і комусь руку подати...» М. Ю. Лермонтов). Протилежна фігура - бессоюзие.

  ГРАДАЦІЯ - стилістична фігура, послідовне нагнітання або, навпаки, ослаблення сили однорідних виразних засобів художнього мовлення

  Не жалую, не кличу, не плачу

  Все пройде, як з білих яблунь дим

  Увяданья золотом охоплений,

  Я не буду більше молодим

  (С. Єсенін)

  ІНВЕКТИВА (позднелат. invectiva oratio - лайливе мовлення) - різке викриття, осміяння реальної особи або групи осіб; різновид сатири(«А ви, гордовиті нащадки...», М. Ю. Лермонтов)

  Вы прочитали материал на тему: ТРОПИ Й СТИЛІСТИЧНІ ФІГУРИ – Частина 1. Автор Конспект


  августа 7, 2015 Опубликовано: Документы
  Предыдущее из этой категории:

  Следующее из этой рубрики:!
Аттестация, обобщение опыта учителя. Здесь вы найдёте конспекты уроков, разработки мероприятий, нормативные документы.
© 2012-2020. Сайт создан для учителей, обсуждаются вопросы педагогики, преподавания, работы в школе.