10 КЛАС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРА «НАЙРОЗУМНІШИЙ»

Мета: Зацікавити учнів вивченням предмета, виховати любов

До рідного слова.

ХІД ЗАХОДУ

Тур І Тестові завдання для всього класу

1. Правила нормативної літературної вимови вивчає:

А) орфографія;

Б) словотвір;

В) орфоепія.

2. Українська мова належить до мовної групи:

А) романської;

Б) слов'янської;

В) балтійської.

3. У світі мов:.

А) близько трьох тисяч;

Б) близько 2000;

В) близько 5000.

4. Приголосних звуків є:
а) 32;

6)33;

В) 31.

5. Звуки дз, дж — це:

А) проривні;

Б) фрикативні;
в), африкати.

6. В основу сучасної української мови покладено:

А) кирилицю;

Б) глаголицю;

В) Латину.

7. Семасіологія, етимологія, ономастика - це розділи:

А) фразеології;

Б) лексикології;

В) графіки.

8. Діалектні слова належать до:

А) загальновживаних;

Б) емоційних;

В) пасивної лексики.

9. Найменшим членороздільним елементом потоку мовлений є:

А) склад;

Б) слово;

В) звук.

10. Лексика мови виражена в словниках:

А) тлумачних;

Б) термінологічних;

В) орфоепічних.

11. Знайти слово з однаковою кількістю букв і звуків:

А) сиджу;

Б) барвінок;

В) молотьба.

12. У якому рядку наведено всі слова з префіксами:

А) промова, простір, промисел;

Б) пріор, прізвище, прізвисько;

В) розклад, збити, прекрасний.

Категорія «Іменник»

Граматичні ознаки іменника — це...

1. Скільки родів має іменник: три чи чотири?

2. Скільки відмінків має іменник?

3. Поставте в орудному відмінку слово Сіль.

4. Поставте в кличному відмінку Тамара Михайлівна.

5. Іменники першої відміни поділяються на три групи, це...

6. Поставте в родовому відмінку іменник Футбол.

7. Утворити по батькові від імені Андрій.

8. Чи поділяються на групи іменники третьої та четвертої відміни?

10. Яку синтаксичну роль виконує іменник?

11. Яким способом утворений іменник Підсніжник?

12. Як пишеться назва лікарської рослини Мати-й-мачуха?

Категорія «Словотвір»

1. Назвіть значущі частини слова.

2. Лексичне значення слова виражає...

3. Частина слова без закінчення — це...

4. Найменша значуща частина слова називається...

5. Чи буває закінчення в незмінних словах?

6. Яке закінчення в слові Ліс?

7. Назвати постфікс у слові Намагатися.

8. Як називається з'єднувальний голосний у слові Водолій?

9. Як пишеться слово По-учительськи?

10. Вкажіть, який корінь у слові Дит'ясла?

11. Скільки букв к пишеться у слові Бароко?

12. Яка спільна назва префікса, суфікса, інтерфікса, закінчення і постфікса?

Категорія «Секрет» ( правопис прислівників)

1. Назвати 5 прислівників, які пишуться з двома дефісами.

2. Як пишуться прислівники Шалено, неждано?

3. Як пишеться слово На добраніч?

4. Як пишеться слово Нарозхват?

5. Як пишеться слово У вісні?

6. Чи є прислівник у реченні: Ми пішли на зустріч з поетом?

7. У якому словосполученні вжито прислівник: Носив картуз набік, Ліг на бік

8. Як пишеться слово Спідсподу?

9. Слово навприсядки пишеться...

10. Назвати прислівники, що завжди пишуться з двома -нн.

11. У слові безвісти без — це прийменник чи префікс?

12. Як пишеться слово По-українському?

Категорія «Фонетика»

1 Скільки букв в українському алфавіті?

2. Скільки звуків позначає буква Я Після голосного звука/

3. Назвіть африкати.

4 Звук Б Губний чи носовий?

5 Слово завгосп складне чи складноскорочене?

Б'. Як називається найменша неподільна одиниця, яку ми вимовляємо і чуємо?

7. Що бере участь у вимові сонорних звуків.

8. Що таке асиміляція?

9 Чи відбувається спрощення у слові Шістнадцять. Іо' Яких складів більше - відкритих чи закритих?

11. Як правильно наголосити Кропива Чи Кропива.

12. Для чого ставиться в словах апостроф?

Категорія «Графіка»

1. Яка нова буква з'явилася в українському алфавіт, на початку 90-х.

2. Чим позначаються на письмі звуки?

З Назвати букви, які позначають 2 звуки.

4. На основі якої азбуки утворена сучасна азбука?

5. Назвіть знаки письма.

6. Що таке піктографія?

7 Як називалися палички, на яких карбувалися боргові позначки?

8. Що у древніх людей служило умовним знаком війни.

9. Назвіть сучасне піктографічне письмо.

10. Що вивчає графіка? '

11. Чи позначається твердість приголосних на письмі.

12. Як ще називається алфавіт?

Категорія «Антисуржик»

1 До якої лексики належать слова-жаргонізми?

2 Як називаються такі слова, як Круто, облом, універ.

З' Як називається лексика, що вживається в тюремних колах.

4 Відредагувати речення: У нас построїли гарну школу.

5 Відредагувати речення: Приймати участь у гуртках.

6. ДО жаргонізмів нормативні відповідники: Кайф (насолоДа), хавати (їсти

7. Підібрати нормативний відповідник до слова Прикинь (уяви).
8
Підібрати нормативний відповідник до слова Прикид (одяг).
9. Підібрати нормативні синоніми до слів Бабки - Гроші (фінанси,

10. Підібрати нормативні синоніми до слів Лох - простак (недотепа,
Дурник).

99

Виправити речення: Я займаюся В Інституті.

Виправити речення: Діти, тихше (тихо).

Категорія «Дієслово»

1. Що є початковою формою дієслова?

2. Як пишеться частка Не З дієсловами?

3. Якого виду дієслово писав?

4. Скільки дієвідмін має дієслово?

5. Яку синтаксичну роль найчастіше виконує дієслово в реченні?

6. якої дієвідміни дієслово Летіти?

7. Як пишеться слово немає у реченні: У мене немає вільного часу?

8. Які є форми дієслова?

9. Що таке інфінітив?

Ш. З якими частками вживаються дієслова наказового способу?

11. Поставити дієслово бути в теперішньому часі.

12. Як пишеться слово Виїжджати?

Категорія «Літературна вимова»

1. Чоловік, який живе в Полтаві — це...

2. Жінка, яка живе в Чернівцях — це?

3. Виділіть суфікс у словах Вусань, голубчик.

4. Яка ознака лягла в основу назви квітки Дзвіночок. -

5. Страва, яка сама застрибувала до рота героя «Вечорів на хуторі
біля Диканьки».

6. Продукт харчування з м'ясного фаршу та круп, яким начиняють

6. Рідка страва з капусти і пшона.

7. Перекласти українською мовою Свекла.

8. Підберіть слово до порівняння Як п'яте колесо до воза Ш.

Категорія «Лексикологія»

1. Що таке лексичне значення слова?

2. Граматичне значення слова — це...

3. Вчення про походження слів називається...?

4. Однозначні слова — це слова...

5. Навести приклад омонімів.

6. Слова, успадковані з інших мов називаються...

7. Застарілими словами називаються...

8. Неологізми — це...

9. Слова, що вживаються у певній місцевості,- це...

10. Словниковий склад мови вивчає наука...

11. Ономастика — це наука про...

12. Підібрати синоніми до слова їсти.

Категорія «Просте речення»

1. Як називається речення, в якому наявний лише один головний член?

2. З чого складається речення?

3. Які бувають речення за метою висловлювання?

4. Граматична основа речення — це...

'5. За емоційним забарвленням речення бувають...

6. Називні речення — це речення...

7. Слова, які відповідають на одне і те ж питання і відносяться до одного і того ж слова,— це...

8. Назвіть слово, яке завжди є вставним.

9. «Червоні вітрила» — яке це означення?

10. Де треба ставити кому у сполучнику Через те що?

11. Який розділовий знак треба поставити в реченні Очі — дві волошКи в житі? .

12. Перед якими сурядними сполучниками завжди ставиться кома?

Категорія «Фразеологія»

1. Фразеологія — це розділ науки, що вивчає...

2. Пояснити значення фразеологізму Пасти задніх.

3. Підберіть слово до лексичного значення Відомість про успішність Учня за семестр.

4. Знайти фразеологізм у реченні Ще не благословилося на зорю, а женЦі вже йдуть на поле.

5. Пояснити значення фразеологізму Прикусити губу.

6. Дібрати фразеологізм до слів Добре запам'ятати.

7. Продовжити фразеологізм Зуби...

8. Продовжити фразеологізм Ні живий,...

9. Чи потрібна кома у сполученні слів Ні пуху ні пера?

10. Що означає вираз Десятою дорогою обходити?

11. Які із цих сполучень слів є фразеологізмами Пекти картоплю — пекти раків?

12. Перекласти фразеологізм українською мовою Из огня да в польїмя (З дощу та під ринву).

Категорія «Орфографія»

' 1. Написання, яке вимагає відповідного правила — це ...

2. Орфограми бувають...

3. Написання слів разом, окремо, через дефіс — це буквена чи не-буквена орфограма?

4. Як називається слово, у якому два корені?

5. Яке слово з'явилося раніше - Школа Чи Директор?

6. Як пишеться слово Хіт-парад?

7. Які слова-відтінки кольорів пишуться разом?

Учасник 1. Тема «Краса в імені твоїм»

1.Як звали матір майбутнього князя Володимира? {Малуша)

2.Назвіть найпопулярніше ім'я в Україні? (Іван)

3.Назвіть справжнє ім'я Роксолани - Турецької султанші (Настя ЛіСовська)

4. Які похідні імена виникли від імені Георгій? (Юрій Єгор)

5. Що означає ім'я Богдан? (Даний Богом)

6. З якої мови запозичене ім'я Вікторія? (Латинь)

7. З якої мови походять більшість імен в Україні? (Грецької)

8. Жіноче по батькові від імені Андрій.

9. Поставити в кличному відмінку Світлана Олексіївна.

10. Яке прізвисько, що характеризувало його вдачу, носив князь Ярослав?

11. Що означає слово Піонер?

12 Від чого взяв собі прізвище Іван Тобілевич, щоб стати Карпенком-Карим?

Учасник 2. Тема «Жіноцтво України»

1. Під яким літературним псевдонімом виступала Олена Петрівна Драгоманова-Косач?

2 Який сценічний псевдонім взяла Марія Адасовська? (Заньковецька)

3 Видатна українська художниця, сім'я якої дала Україні ще двох митців: її сестра була художницею і графіком, брат - архітектором? (Тетяна Яблонська).

4 Ця видатна українська художниця народилася в селянській родині, самотужки навчилася читати, писати й малювати. (Катерина Білокур)

5. Якій поетесі належать рядки з вірша:

Я тут живу,

На добрій цій землі,

Де йдуть дощі і дозріває колос,

Де білим цвітом

Облітають дні

І став піснями

Мій жіночий голос.

(Ганна Чубач)

6. Якою мовою почала писати Ольга Кобилянська свої перші твори?
(Німецькою)

7 Скільки іноземних мов знала Леся Українка?

8 Як звали героїню «Слова о полку Ігоровім» Ярославну? (Єфросишя) 9. Яке легендарне жіноче плем'я жило на землях південної України?

(Амазонки) 10. Кого з українських письменниць Т. Шевченко називав своєю літературною донькою?

Учасник 3. Тема «Походження назв міст» (ономастика)

1. Уперше це місто згадується у 1363 році як литовська фортеця. За переказами місто і прилеглі до нього землі захопив у XIV ст. литовський князь Ольгерд і подарував своїм племінникам. Яке це місто? («Віно». Вінниця)

2. Хто з визначних українських мислителів викладав у Харківському колегіумі? (Г. Сковорода)

З Хто розпочав будівництво в гирлі ріки Інгул міста Миколаєва. Від чого походить ця назва? (Г. Потьомкін 1788рік. Микола ЧудотвоРець — покровитель моряків)

4. На території якого сучасного міста було татарське поселення КаЧибей (Одеса)


Понравилась статья? Поделиться с друзьями: